Algemene voorwaarden

Welkom bij de “Croptune”-applicatie (hierna de “app”). Croptune is een innovatief en uniek beslissingsondersteunend systeem dat werd ontworpen om telers te helpen bij het optimaliseren van de bemesting. Croptune meet het stikstofgehalte in gewasbladeren in realtime en geeft bemestingsadviezen voor N, P, K.

 

De app is volledig eigendom van Agri IOT Group Ltd. (hierna “Agri IOT”). En wordt beheerd door Agri IOT en Haifa Group LTD (Haifa Group hierna “Haifa”). Door de app te gebruiken en/of te bekijken, inclusief de functies en diensten die erdoor beschikbaar worden gesteld, stemt u ermee in te voldoen aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, samen met eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen in dit document of die elders in de app worden voorgesteld met betrekking tot een specifieke dienst of functie (gezamenlijk: “gebruiksvoorwaarden”). Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de app niet te openen. De term “Ons” of “Onze” verwijst naar Agri IOT en/of Haifa, de eigenaar van de app. De term “u” verwijst naar de persoon die onze app gebruikt of bekijkt.

Door de app op enigerlei wijze te openen of te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een van de services of het downloaden van materialen, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan de gebruiksvoorwaarden. U verklaart dat u ten minste 18 jaar bent of de volwassen leeftijd in uw rechtsgebied, afhankelijk van wat ouder is.

 

De informatie in de app wordt geleverd op een “as is”, “as available”-basis. Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, geven Agri IOT en Haifa (hierna “Agri”) geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie of andere garanties van welke aard dan ook, inclusief enige impliciete garantie van kwaliteit, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Haifa is in geen geval aansprakelijk jegens enige partij voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg-, voorbeeld- of punitieve schade die voortvloeit uit het gebruik van de app of het vertrouwen op informatie of materiaal dat via de app toegankelijk is, of enige andere hypergelinkte website of app, ongeacht of deze werd geüpload door Agri of door een gebruiker, inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, bedrijfsonderbreking of verlies van gegevens, zelfs als Agri uitdrukkelijk wordt geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, zoals maximaal toegestaan door de wet. Het gebruik van de app is geheel voor risico van de gebruiker. Agri of een van haar directeuren, functionarissen, werknemers, distributeurs of agenten zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte verliezen of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen om de app te gebruiken of het vertrouwen op alle informatie die in de app wordt verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersinhoud, zoals hieronder gedefinieerd, of een derde partij. Zonder van het bovenstaande af te wijken is Agri op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in de inhoud van de app. Voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving, is deze beperking van aansprakelijkheid van toepassing op alle verliezen en schade van welke aard dan ook, direct of indirect, algemeen, speciaal, incidenteel, gevolgschade, modelschade, punitief of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, inkomsten of winst. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de beweerde aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis en zelfs als een bevoegde vertegenwoordiger van Agri op de hoogte werd gesteld of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Verder willen we u erop attent maken dat elk gebruik van de hier verstrekte informatie op eigen risico van de gebruiker is. Haifa geeft geen enkele garantie voor foutloze gegevens, noch voor de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de verstrekte gegevens of voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de hier verstrekte informatie.

 

Agri kan te allen tijde de gebruiksvoorwaarden, of een deel daarvan, wijzigen of voorwaarden toevoegen of verwijderen. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen worden onmiddellijk na plaatsing van kracht. Uw gebruik van de app na een dergelijke plaatsing wordt beschouwd als zijnde uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen.

 

Agri kan te allen tijde elk aspect, dienst of kenmerk van de app wijzigen of stopzetten, inclusief, maar niet beperkt tot, inhoud, beschikbaarheidsuren en gebruikersvereisten die nodig zijn voor toegang of gebruik.

 

Wellicht krijgt u de mogelijkheid om u te registreren via een registratiesite of een online registratieformulier om een gebruikersaccount (“account”) aan te maken waarmee u informatie van Haifa kunt ontvangen en/of kunt deelnemen aan bepaalde functies van de app. Agri gebruikt de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met het Agri privacybeleid. Door u te registreren, verklaart en garandeert u dat alle informatie die u op het registratieformulier verstrekt, naar uw beste weten actueel, volledig en nauwkeurig is. U stemt ermee in om uw registratie-informatie op de app te onderhouden en onmiddellijk bij te werken, zodat deze actueel, volledig en nauwkeurig blijft. Tijdens het registratieproces kan het zijn dat u een wachtwoord moet kiezen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Agri op dit wachtwoord mag vertrouwen om u te identificeren. U bent verantwoordelijk voor elk aspect van het gebruik van uw account, ongeacht of u toestemming hebt gegeven voor dergelijke toegang of gebruik, en om ervoor te zorgen dat elk gebruik van uw account volledig in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

 

Zodra u bent geregistreerd, zijn uw inloggegevens en uw recht om de app te gebruiken niet overdraagbaar of toewijsbaar. Eventuele rechten die u worden gegeven om informatie of documenten te verkrijgen, zijn niet overdraagbaar of toewijsbaar.

 

Agri heeft het recht, maar niet de plicht, om toezicht te houden op de naleving door de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden en alle door Agri opgestelde bedrijfsregels en om te voldoen aan alle wetten, regelgeving of geautoriseerde overheidsverzoeken. Agri behoudt zich het recht voor en beslist als enige om op elk moment en om welke reden dan ook die Agri naar eigen goeddunken als gerechtvaardigd beschouwt, inhoud te plaatsen of te verwijderen die is geplaatst of geüpload naar de app.

 

De app kan links bevatten naar inhoud op andere websites en/of apps. Mogelijk vindt u de daarin geplaatste informatie en inhoud niet verenigbaar met uw vereisten, maakt u bezwaar tegen die inhoud, of vindt u dergelijke inhoud vervelend, ongepast, onwettig of immoreel. Door naar een bepaalde app te linken, onderschrijft of sponsort Agri de inhoud van die app niet, noch bevestigt zij de nauwkeurigheid, geloofwaardigheid, authenticiteit, geldigheid, integriteit of wettigheid ervan. Agri aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke websites, apps of inhoud van derden, noch voor hun beschikbaarheid.

 

 

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie en andere zaken met betrekking tot de app zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten). Kopiëren, herdistribueren, gebruiken of publiceren door u van dergelijke zaken of een deel van de app is ten strengste verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op inhoud, documenten of ander materiaal dat via de app wordt bekeken. Het plaatsen van informatie of materialen op de app houdt geen verklaring van afstand in van enig recht op dergelijke informatie en materialen. Een deel van de inhoud van de app is het auteursrechtelijk beschermde werk van derden.

 

Bij het gebruik van de app, inclusief alle services en materialen die erdoor beschikbaar zijn, stemt u ermee in: geen virussen of andere schadelijke, storende of destructieve bestanden te uploaden of anderszins via de app te verzenden; geen valse identiteit creëren; het account, wachtwoord, de service of het systeem van een ander niet te gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming; om het plezier van andere gebruikers van de app of gelieerde of gelinkte sites niet te verstoren of te verhinderen; om de beveiliging van de app of diensten, materialen, systeembronnen, accounts, wachtwoorden, servers of netwerken die zijn verbonden met of toegankelijk zijn via de app of gekoppelde sites niet te verstoren of te verhinderen, of anderszins schade toe te brengen.

 

U stemt ermee in Agri en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en onkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit het gebruik van de app door u of uw account.

 

Door de app te gebruiken, gaan u en Agri ermee akkoord dat alle zaken met betrekking tot uw toegang tot of gebruik van deze app worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Israëlische wet. U onderwerpt zich onherroepelijk met betrekking tot alle zaken en geschillen die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van deze app aan de exclusieve jurisdictie van de Israëlische rechtbanken. De gebruiksvoorwaarden en de andere regels, richtlijnen, licenties en disclaimers die op de app zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst tussen Agri en u met betrekking tot uw gebruik van de app. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of een deel daarvan, niet-afdwingbaar vindt, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan om de bedoeling van de partijen zoals weergegeven door die bepaling te verwezenlijken, en de rest van de gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht. Het nalaten door Agri om een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of een eraan verwant recht af te dwingen of uit te oefenen, houdt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling in. De titels van de paragrafen die in dit document worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak en mogen geen juridische betekenis krijgen.

Let’s get started

Before we start, please tell us who will purchase your subscription?

I will purchase the subscription for myself

A dealer or cooperative will purchase the subscription

A dealer or cooperative will purchase the subscription

I will purchase the subscription for myself

aan de slag

Kunt u ons, voor we beginnen, vertellen wie uw abonnement zal kopen?

Ik koop het abonnement voor mezelf

Het abonnement wordt aangekocht door een dealer of coöperatie

Het abonnement wordt aangekocht door een dealer of coöperatie

Ik koop het abonnement voor mezelf

Aankoop door een dealer of coöperatie

Neem contact op met uw dealer of coöperatie om uw aanmelding te voltooien.